Forretningsgange, regler og procedurer

Governance

Fonden er organiseret med en bestyrelse, en direktion og et fondssekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens aktiver og filantropiske aktiviteter i overensstemmelse med fondens fundats og formål.

Formål, fundats og filantropisk strategi

Fonden blev stiftet i 1942 af Ludvig Augustinus. I fundatsen er indskrevet fondens formål og øvrige retningslinjer for fondens virke:

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Derudover beskriver fundatsen rammerne for sammensætningen af bestyrelsen og de overordnede principper for fonden.

Augustinus Fondens filantropiske strategi tager udgangspunkt i den oprindelige fundats og omsætter fundatsens overordnede formål i mere konkrete indsatsområder. Her er lagt vægt på, at de spor, som fonden fulgte i de første år efter stiftelsen i 1942, fortsat er til stede i det filantropiske arbejde – men at der samtidig er plads til, at filantropien forandrer sig med samfundsudviklingen.

Bestyrelse og direktion

Augustinus Fondens bestyrelse består af tre medlemmer i henhold til fundatsen. Bestyrelsen har ansvaret for at træffe beslutninger om alle uddelinger og varetager den overordnede ledelse af fonden. Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør. Det sikrer en effektiv beslutningsproces og forvaltning af fondens midler.

Læs mere

Kvalificeret og oplyst beslutningsgrundlag i filantropien

Augustinus Fonden møder samarbejdspartnere og ansøgere med tillid og støtter ud fra en faglig vurdering af hvert enkelt projekts kvalitet og betydning for samfundet med afsæt i fondens filantropiske strategi. Det er en vigtig værdi for fonden at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser i alle sammenhænge. Det gælder både i relation til offentlige som private aktører.

Vi træffer beslutninger om uddelinger på et solidt fagligt og oplyst grundlag, og vores sekretariat besidder specifikke faglige kompetencer inden for de væsentligste dele af fondens uddelingsområder. Det suppleres af ekstern rådgivning på de uddelingsområder, hvor det anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

01

Bestyrelsen

Augustinus Fondens bestyrelse består af tre medlemmer, der varetager det overordnede ansvar for fondens formål i overensstemmelse med fundatsen. Bestyrelsen beslutter alle uddelinger, og fondens direktion og sekretariat bistår bestyrelsen med disse opgaver.

02

Ekstern rådgivning

Vi benytter ekstern sagkyndig rådgivning inden for fagområder, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Rådgiverne tegnes af en kreds af uafhængige eksperter med faglig indsigt i uddelingsområderne. Rådgiverne bidrager med deres perspektiver til et oplyst og kvalificeret beslutningsgrundlag. Rådgivningen kan være organiseret som midlertidige udvalg, som fast tilknyttede konsulenter eller som ad hoc ydelser. Rådgivningen indgår i sagsforberedelsen forud for bestyrelsens beslutninger.

03

Faglig ekspertise i sekretariat

Fondens sekretariat rummer specifikke faglige kompetencer inden for væsentlige dele af fondens uddelingsområder som eksempelvis kulturarv, musik og billedkunst.

Filantropisk tilgang

Sådan arbejder vi

Augustinus Fondens arbejde er forankret i en vedvarende og åben dialog med omverdenen.

Læs mere

Politikker og retningslinjer

God fondsledelse og politikker

Som erhvervsdrivende fond er vi omfattet af erhvervsfondsloven og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Vi følger de danske anbefalinger for god fondsledelse og har derudover en række politikker og retningslinjer. Det gælder for eksempel datapolitik og code of conduct for erhvervelser af musikinstrumenter.

I fonden bestræber vi os på at møde omverdenen i en åben dialog med ordentlighed og ansvarlighed som grundlæggende værdier. I 2023 har vi etableret en frivillig whistleblowerordning, der skal sikre en tryg og anonym mulighed for at kommunikere med os om eventuelle kritisable forhold.

Sikker og anonym mulighed

Whistleblowerordning

I Augustinus Fonden bestræber vi os på at møde omverdenen med ordentlighed, ansvarlighed og igennem dialog. Som led i den løbende udvikling af organisationen har vi derfor etableret en frivillig whistleblowerordning. Whistleblowerordningen skal sikre, at der altid er en tryg og anonym mulighed for at kommunikere med os om eventuelle kritisable forhold, som vi bør undersøge.

Whistleblowerordningen administreres af Kromann Reumert, der screener ansøgninger og videreformidler til fondens interne whistleblowerenhed. Der anvendes den sikre whistleblowerportal Got Ethics A/S til kommunikation.

Gå til whistleblowerportal

Samfundsansvar i filantropien

I Augustinus Fonden står vi til rådighed for det samfund, vi er en del af. I den filantropiske strategi tilstræber vi derfor at støtte andre samfundsaktører i at gennemføre deres visioner, udvikle nye løsninger og skabe værdi. Gennem den filantropiske støtte til de mange aktører, der hver dag bidrager til vigtige indsatser i samfundet, løfter fonden sit samfundsansvar.

Læs mere

Åbenhed og kommunikation

Vi ønsker åbenhed om Augustinus Fondens aktiviteter og offentliggør derfor løbende nyt om støttede projekter og deres værdi for samfundet. Hvert år offentliggør vi en oversigt med alle uddelinger, og i vores årsskrift gør vi status over det filantropiske arbejde med højdepunkter fra året. I årsrapporten kan man få indsigt i organisationen. Vi stiller os til rådighed for dialog om fondens filantropiske arbejde i faglige sammenhænge.

Det er adm. direktør Frank Rechendorff Møller, der repræsenterer fonden over for pressen ved spørgsmål om Augustinus Fondens filantropiske aktiviteter.

Adm. direktør Claus Gregersen repræsenterer datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker ved henvendelser om investeringer.

Det støtter vi